金刚石切割片

c0bebc4f69e3478e01127c65a5d2b0a5.jpg

2121e3d1806057e665ffb1ba66f7a455.png

5c885897bc7dc8911ed1a91233660219.png

93e245f63d54c53613b88143c14d1bd7.png PFERD金刚石切割片是制造符合最高的质量和 安全标准。该种切割片的切割效果最佳,能在 多 种材料上进行经济作业,如混凝土、露石混 凝土、炼砖、硬石、花岗岩或其它研磨性建筑 材 料。在这种类繁多的工具中,您能找到适合 任何应用的最佳工具。 


0c3403f9adc92f510a75710390897621.png

604278504229f6ee448ad57d0625048f.png

93e245f63d54c53613b88143c14d1bd7.png 强力快速切割

93e245f63d54c53613b88143c14d1bd7.png 切割容易,切割质量高

93e245f63d54c53613b88143c14d1bd7.png 高钻石品质 

93e245f63d54c53613b88143c14d1bd7.png 极好的切割特性和超短的切割时间 

93e245f63d54c53613b88143c14d1bd7.png 使用寿命长 

93e245f63d54c53613b88143c14d1bd7.png 易切割 

93e245f63d54c53613b88143c14d1bd7.png 盈利能力高 

 

ca34cab0191bcce9ab37aa9f9656374a.png

7920557e9b69d03bf0c7a63f61447563.png


93e245f63d54c53613b88143c14d1bd7.png 角磨机 

93e245f63d54c53613b88143c14d1bd7.png 汽油切割 

93e245f63d54c53613b88143c14d1bd7.png 台锯 

93e245f63d54c53613b88143c14d1bd7.png 接刀       


DS, PSF和SG 型切割片

应用于:

46dad2eec6f9483f24f00b5fe2f08c8e.png 混凝土(中硬,加固,硬) 

46dad2eec6f9483f24f00b5fe2f08c8e.png 充气混泥土 

46dad2eec6f9483f24f00b5fe2f08c8e.png 浮研 

46dad2eec6f9483f24f00b5fe2f08c8e.png

46dad2eec6f9483f24f00b5fe2f08c8e.png 软硬砖 

46dad2eec6f9483f24f00b5fe2f08c8e.png 灰砂砖             bcde04a4fc91c960ce80b71ec5319a52.jpg       522769930c822302eafbdfb6786aba1c.jpg

DG, SG型切割片

应用于:

46dad2eec6f9483f24f00b5fe2f08c8e.png 新拌混凝土 

46dad2eec6f9483f24f00b5fe2f08c8e.png 砂浆底层 

46dad2eec6f9483f24f00b5fe2f08c8e.png 耐火砖83748ec8af6daf57556c75aad6422c6a.jpg

DG, PSF和SG型切割片

应用于:

46dad2eec6f9483f24f00b5fe2f08c8e.png 砖岩 

46dad2eec6f9483f24f00b5fe2f08c8e.png 黏土砖 

46dad2eec6f9483f24f00b5fe2f08c8e.png 页岩 

46dad2eec6f9483f24f00b5fe2f08c8e.png 花岗岩 

46dad2eec6f9483f24f00b5fe2f08c8e.png 大理石             62eefefcb696f1af7580c9db01457d77.jpg       c88f36bd4a9d3150fe45306ceb45632f.jpg


DS, FL, PSF和SG型切割片

应用于:

46dad2eec6f9483f24f00b5fe2f08c8e.png 釉面砖 

46dad2eec6f9483f24f00b5fe2f08c8e.png 瓷砖 

46dad2eec6f9483f24f00b5fe2f08c8e.png 粗陶瓷 

46dad2eec6f9483f24f00b5fe2f08c8e.png 页岩 

46dad2eec6f9483f24f00b5fe2f08c8e.png 大理石             b071d7ba7003e4be60907190e03c4a52.jpg       7692209174102eff5433d7ef0791ec7a.jpg

          


服务热线

4006-080-900