带柄磨头

带柄磨头

带柄磨头

适用于钢和铸钢的广泛使用


7d2b8132585fe691da929159fef80784.png

103243f0301b5d1bb78d0c98fe2426ee.png

67477c3c53c756475d6d2e8acb29bd96.png 由于高耐磨性和高切屑率,从而适合于在钢 材料上实现多重用途 

67477c3c53c756475d6d2e8acb29bd96.png 较高的切削率可以减少打磨时间及节约成本 

67477c3c53c756475d6d2e8acb29bd96.png 特别适用与表面及边缘打磨 


42cc882cff2d6e26d0c405c6ea8ae845.png

0a842429ccf6aa60c4ffd1a4a898c54b.png 

67477c3c53c756475d6d2e8acb29bd96.png 

67477c3c53c756475d6d2e8acb29bd96.png 铸钢 


048bfc99f20539743fdcc69e94edc3b6.png

0dcd0f0b7a78f17ed39b85d93668b86a.png 

67477c3c53c756475d6d2e8acb29bd96.png 陶瓷结合剂 

67477c3c53c756475d6d2e8acb29bd96.png 暗红色和白色氧化铝的混合物


aab0fd17f12772ccd9725f16dba94bd0.png

d79576cf11dad85bb0e9ab0f74dacd03.png 

67477c3c53c756475d6d2e8acb29bd96.png 软轴驱动 

67477c3c53c756475d6d2e8acb29bd96.png 直磨机

带柄磨头修边带柄磨头

适用于难加工材质的广泛使用

7d2b8132585fe691da929159fef80784.png

103243f0301b5d1bb78d0c98fe2426ee.png

67477c3c53c756475d6d2e8acb29bd96.png 由于高耐磨性和高切屑率,从而适合于在钢 材料上实现多重用途 

67477c3c53c756475d6d2e8acb29bd96.png 较高的切削率可以减少打磨时间及节约成本 

67477c3c53c756475d6d2e8acb29bd96.png 特别适用与表面及边缘打磨 


42cc882cff2d6e26d0c405c6ea8ae845.png

0a842429ccf6aa60c4ffd1a4a898c54b.png  

67477c3c53c756475d6d2e8acb29bd96.png 

67477c3c53c756475d6d2e8acb29bd96.png 铸钢 


048bfc99f20539743fdcc69e94edc3b6.png

0dcd0f0b7a78f17ed39b85d93668b86a.png 

67477c3c53c756475d6d2e8acb29bd96.png 陶瓷结合剂 

67477c3c53c756475d6d2e8acb29bd96.png 暗红色和白色氧化铝的混合物


aab0fd17f12772ccd9725f16dba94bd0.png

d79576cf11dad85bb0e9ab0f74dacd03.png  

67477c3c53c756475d6d2e8acb29bd96.png 软轴驱动 

67477c3c53c756475d6d2e8acb29bd96.png 直磨机

笔式打磨机

           

0548adaadae8e073ca48d6af84f44643.jpg手动工具,使用带柄磨头,打磨内空。去毛刺修边。

                                详情点击咨询


咨询电话:400 6080900

服务热线

4006-080-900